GWARANCJA MICRO-TECH™ BY TEMPUR®

Tło strony fala
GWARANCJA MICRO-TECH™ BY TEMPUR®

Niniejszy dokument określa warunki i wyłączenia w ramach gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR® na nowe produkty Micro-Tech™ by TEMPUR® sprzedawane na całym świecie (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady).

Kto udziela gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR®?

Produkty Micro-Tech™ by TEMPUR® (z wyjątkiem USA i Kanady) dostarcza spółka Dan-Foam ApS („Dan-Foam Aps”), zarejestrowana w Danii pod numerem DK-24209709. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: Holmelund 43, 5560 Aarup, Dania. Dan-Foam ApS jest spółką zależną firmy Tempur-Sealy International, Inc.

Zakres gwarancji?

Spółka Dan-Foam Aps gwarantuje, że nowe i oryginalne produkty Micro-Tech™ by TEMPUR® nie będą miały żadnych istotnych wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji (zob. cześć pt. „Okres gwarancji”), chyba że dany produkt jest wyraźnie wyłączony z zakresu gwarancji lub ma zastosowanie określone wyłączenie (zob. część pt. „Wyłączenia”).

Okres gwarancji?

Gwarancja na produkty Micro-Tech™ by TEMPUR® obowiązuje przez okres podany na opakowaniu odpowiedniego produktu, wewnątrz takiego opakowania lub poniżej, licząc od daty zakupu (z wyjątkiem produktu, który znajdował się na wystawie lub był modelem pokazowym, w którym to przypadku gwarancja zaczyna obowiązywać od daty jego produkcji).

Produkt

Gwarancja na produkt

Zakres gwarancji

Materac Micro-Tech™ by TEMPUR® (modele piankowe i hybrydowe) 7 lat Istotne wady produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®
Poduszka 2 lata Istotne wady produkcyjne i materiałowe
Stelaże łóżek, ramy łóżek i wezgłowia 2 lata Istotne wady produkcyjne i materiałowe
Pokrowce 2 rok Istotne wady produkcyjne i materiałowe

Nasze zobowiązanie

W przypadku zgłoszenia przez klienta zasadnej reklamacji zgodnie z niniejszą gwarancją produktów Micro-Tech™ by TEMPUR® spółka Dan-Foam Aps zobowiązuje się do zaoferowania — według własnego uznania — naprawy wadliwego produktu lub bezpłatnej wymiany takiego towaru na produkt równoważny.

Spółka Dan-Foam Aps zwróci rozsądnej wysokości koszt dostawy zwracanego wadliwego produktu w celu jego naprawy lub wymiany, pod warunkiem, że reklamacja jest zasadna w świetle warunków niniejszej gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR® oraz że produkt zwracany jest z adresu w tym samym kraju, w którym został on zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie bezpłatnie dostarczony na adres w tym samym kraju, w którym został on zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. We wszystkich innych przypadkach wszelkie koszty związane z jakimikolwiek naprawami lub wymianami pokrywa kupujący.

W przypadku wymiany spółka Dan-Foam Aps dołoży wszelkich starań, aby zapewnić produkt zamienny z tej samej linii. Jednakże jeżeli linię produktów wycofano z produkcji lub jest ona niedostępna z innych powodów, spółka Dan-Foam Aps zastrzega sobie prawo do zapewnienia produktu zamiennego, który — według własnego uznania spółki Dan-Foam Aps— jest podobny do produktu wadliwego.

Gwarancja produktów Micro-Tech™ by TEMPUR® zapewnia ochronę od daty zakupu (lub daty produkcji w przypadku produktów z wystawy lub pokazowych) pierwotnego produktu. Nie ulega ona przedłużeniu po dostarczeniu produktu naprawionego lub zamiennego. W takich przypadkach gwarancja Micro-Tech™ by TEMPUR® będzie obowiązywała przez pozostałą część okresu, począwszy od daty pierwotnego zakupu lub produkcji, w zależności od przypadku.

Wyłączenia

Gwarancja Micro-Tech™ by TEMPUR® nie obowiązuje w przypadku, gdy:

 • Zakupiono produkt używany, z drugiej ręki lub od jednostki innej niż autoryzowany sprzedawca detaliczny lub bezpośrednio spółka Dan-Foam Aps (wykaz autoryzowanych sprzedawców detalicznych znajduje się na stronie tempur.com)
 • Nie zastosowano odpowiedniej procedury składania reklamacji zgodnie z zasadami gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR® opisanymi w poniższej części „Jak składać reklamację w ramach gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR®
 • Produktu nie używano i/lub nie obchodzono się z nim z należytą starannością i/lub zgodnie z instrukcją obsługi, dołączoną do produktu.
 • Produkt został uszkodzony celowo lub w wyniku zaniedbania, przecięcia, nadpalenia, zalania lub jakichkolwiek innych powodów związanych z niewłaściwym użytkowaniem przez klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.
 • Wada spowodowana jest zgięciem, ściskaniem lub wystawianiem produktu na działanie niskich temperatur przez czas powodujący rozdarcie lub trwałą deformację materiału.
 • Produkt był mokry lub namoczony niezgodnie z zaleceniami spółki Dan-Foam Aps.
 • Produkt jest mocno poplamiony, zabrudzony i/lub w jakikolwiek inny sposób nie spełnia standardów higienicznych.
 • Produkt zmieniono lub naprawiono bez uprzedniej zgody spółki Dan-Foam Aps.
 • Regulowane stelaże łóżek przeciążono lub używano ich niezgodnie z ograniczeniami wagowymi określonymi przez Producenta.
 • Wada jest wynikiem normalnego zużycia.
 • Reklamacja nie obejmuje suwaków na pokrowcach produktów Micro-Tech™ by TEMPUR®, chyba że stwierdzono ich niesprawność w chwili odbioru produktu.
 • W przypadku materaców wada lub zmiana produktu stanowi jedynie niewielkie odstępstwo lub normalną zmianę, która nie wpływa na zdolność do redystrybucji nacisku.

Jak składać reklamację w ramach gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR®?

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR®, należy:

 • Skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą detalicznym, od którego zakupiono produkt („Sprzedawca”); jeżeli Sprzedawca zaprzestał działalności lub nie jest już autoryzowanym sprzedawcą produktów Tempur, należy skontaktować się ze spółką Dan-Foam Aps;
 • Przedstawić dowód zakupu (np. paragon, faktura);
 • Zwrócić produkt do Sprzedawcy lub spółki Dan-Foam Aps (ale wyłącznie, gdy spółka Dan-Foam Aps o to poprosi). Jeżeli spółka Dan-Foam Aps uzna, że reklamacja jest zasadna według warunków niniejszej gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR®, klient otrzyma zwrot rozsądnej wysokości kosztów dostawy zwracanego wadliwego produktu, pod warunkiem, że został on zwrócony z adresu w kraju, w którym został zakupiony.

Bezpieczeństwo pożarowe

Jak przedstawiono poniżej, produkty Micro-Tech™ by TEMPUR® są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, które mogą się różnić w zależności od produktu lub regionu. Dalsze informacje dostępne są na życzenie.

Materace EN 597-1 (test tlącego się papierosa) Poduszki EN/ISO 12952-1 (test tlącego się papierosa)

Nasza odpowiedzialność wobec klienta

Odpowiedzialność spółki Dan-Foam Aps ogranicza się do kosztów naprawy i/lub wymiany produktu w ramach gwarancji Micro-Tech™ by TEMPUR®. Tym samym spółka Dan-Foam Aps nie ponosi jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bez względu na przyczynę, wynikające z zakupu, posiadania, sprzedaży i używania produktów. Jednakże spółka Dan-Foam Aps w żaden sposób nie wyłącza lub nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane przez swoje zaniedbanie, oszustwo lub wprowadzenie w błąd.

Produkty sprzedaje się wyłącznie na użytek własny i domowy. Spółka Dan-Foam Aps nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, utracone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, tymczasowe zaprzestanie działalności lub utracone możliwości biznesowe po stronie klienta.

Prawa klienta

Gwarancja Micro-Tech™ by TEMPUR® nie ogranicza ustawowych praw konsumenta, lecz — w stosownych przypadkach — ma na celu zwiększenie poziomu ich poszanowania.