OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Tło strony fala

Niniejsze Ogólne Warunki były ostatnio aktualizowane 6 maja 2020 r.

OGÓLNE WARUNKI

WAŻNE: Proszę, przeczytaj uważnie niniejsze Ogólne Warunki. Tworzą one prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą i nami. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, proszę nie wchodź i nie korzystaj ze Strony, nie składaj żadnych zamówień poprzez Stronę lub pocztą elektroniczną.

1. WPROWADZENIE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do Twoich wejść i korzystania ze Strony albo do wszelkich zamówień dokonanych przez Ciebie przez Stronę lub pocztą elektroniczną. Przez: kliknięcie na przycisk „AKCEPTUJĘ” na Stronie w celu zaakceptowania Ogólnych Warunków i naszej Politykę Prywatności; wchodząc lub korzystając ze Strony; umieszczając zamówienie u nas poprzez Stronę; albo potwierdzając zarówno przez e-mail, lub pocztą elektroniczną, że akceptujesz niniejsze Ogólne Warunki i naszą Politykę Prywatności, zgadzasz się na związanie się niniejszymi Ogólnymi Warunkami i naszą Polityką Prywatności oraz zawierasz umowę z Tempur® Sealy Polska Sp. z o.o., spółką zarejestrowaną w Polsce pod adresem ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław, Polska; NIP: 5272671515, REGON: 145926475, KRS: 0000404568. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Ogólnych Warunków albo Polityki Prywatności nie powinieneś klikać na „AKCEPTUJĘ” lub wchodzić, czy używać Strony lub składać zamówień u nas przez Stronę lub pocztą elektroniczną.

1.2 Możemy zmieniać niniejsze Ogólne Warunki albo Politykę Prywatności w każdym czasie i w takim wypadku opublikujemy zmienioną wersję na Stronie. Każda taka zmieniona wersja: nie będzie miała wpływu na którekolwiek zamówienie, które już złożyłeś poprzez Stronę lub pocztą elektroniczną; i, we wszystkich innych okolicznościach, będzie skuteczna od momentu publikacji. Powinieneś sprawdzać Stronę od czasu do czasu, aby zweryfikować aktualne Ogólne Warunki albo Politykę Prywatności.

1.3 Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków wszystkie odwołania do: „Ogólnych Warunków” oznaczają niniejsze ogólne warunki, zmieniane od czasu do czasu zgodnie z Punktem 1.2 powyżej i wszystkie polityki, wytyczne, regulaminy albo inne ogólne warunki, które możemy, od czasu do czasu zamieszczać na Stronie lub w inny sposób komunikować Tobie; „Strona” oznacza serwis internetowy aktualnie zamieszczony na www.tempur.pl, pl.tempur.com albo jakąkolwiek stronę internetową następcy prawnego; a do „nas” i „my” odnosi się do Tempur® Sealy Polska Sp. z o.o. i “nasz” będzie rozumiane odpowiednio.

1.4 W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami a Polityką Prywatności lub każdą inną polityką, wytycznymi, regulaminami albo innymi ogólnymi warunkami, niniejsze Ogólne Warunki będą miały pierwszeństwo w zakresie takiego konfliktu.

2. LICENCJE

2.1 Zakładając, że stosujesz się w pełni do niniejszych Ogólnych Warunków, my lub nasi licencjodawcy udzielamy Tobie prawa dostępu i przeglądania zawartości i informacji dostarczonych lub udostępnionych na lub poprzez Stronę, włączając bez ograniczeń, prawo do tekstów, grafik i video („Zawartość”) wyłącznie dla Twojego osobistego i niekomercyjnego użytku, o ile nie istnieją pomiędzy Tobą a nami odmienne pisemne uzgodnienia.

2.2 Nie możesz, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, drukować, ściągać, kopiować, reprodukować, sublicencjonować, ponownie wydawać, dystrybuować, transmitować, wystawiać publicznie, wyświetlać lub udostępniać, poprawiać, adoptować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne lub podrabiać, przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków lub w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek Zawartości lub robić cokolwiek innego z taką Zawartością, co nie jest wprost dozwolone przez niniejsze Ogólne Warunki. Bez uszczerbku dla ogólnej zasady powyżej, powinieneś ściągnąć lub wydrukować i zachować dla swojej wiadomości aktualną kopię niniejszych Ogólnych Warunków.

2.3 Wszelka własność intelektualna i inne prawa własności do Zawartości są posiadane przez nas lub naszych licencjodawców. Zgadzasz się i potwierdzasz: że nie będziesz wchodził w posiadanie żadnych praw własności do Zawartości; i że modyfikacje w Zawartości lub korzystanie z Zawartości dla celów, dla których nie ma wyrażonej wprost zgody w niniejszych Ogólnych Warunkach może naruszać prawa własności intelektualnej oraz inne prawa własności nasze lub innych.

2.4 Wszelkie prawa nie udzielone w wyraźny sposób w niniejszych Ogólnych Warunkach są zastrzeżone.

2.5 Nie przyjmujemy i nie rozpatrujemy materiałów, idei ani sugestii innych niż te, które wprost zamówiliśmy. Ma to na celu uniknięcie wszelkich nieporozumień gdyby Twoje idee były podobne do tych, które rozwinęliśmy niezależnie. Jeśli prześlesz do nas używając e-mail lub w inny sposób, jakiekolwiek komunikaty lub materiały, będzie to uważane za udzielenie nam i naszym podmiotom zależnym nieograniczonej w czasie i terytorialnie, wolnej od opłat, nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich komunikatów lub materiałów w każdy sposób, który uznamy za właściwy, włączając w to udzielanie sublicencji osobom trzecim. Zgadzasz się, że my i nasze podmioty zależne będziemy swobodnie korzystać z idei, pomysłów, know-how lub technologii zawartych w jakiejkolwiek komunikacji lub materiale, które do nas wysyłasz z jakiegokolwiek powodu, włączając bez ograniczeń, rozwijanie, produkcję i reklamę produktów używając takich informacji.

3. DOSTĘP DO USŁUGI

3.1 Czynimy wysiłki, aby zapewnić, że Strona jest zwykle dostępna 24 h/dobę, dostęp do Strony może być czasowo zawieszony bez uprzedniej notyfikacji, z jakiejkolwiek przyczyny według naszego uznania, włącznie z i nie ograniczając się do sytuacji błędów systemu, utrzymania lub naprawy lub z przyczyn poza naszą kontrolą. Nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej z żadnej przyczyny, gdy Strona jest niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek czas.

3.2 Zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub stałego modyfikowania i wycofania Strony (lub jakiejkolwiek jej części) za lub bez uprzedniego powiadomienia i nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie, ani innych osób trzecich za żadne takie modyfikacje lub wycofanie.

4. POSTĘPOWANIE

4.1 Zgadzasz się, że nie będziesz korzystał ze Strony w celu zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów jakiegokolwiek rodzaju: niezgodnych z prawem; szkodliwych; groźnych; obelżywych; napastliwych; zniesławiających; wulgarnych; obscenicznych; naruszających prawa nasze albo osób trzecich; albo rasowo, etnicznie lub z innych powodów budzące sprzeciw.

4.2 Zgadzasz się, że nie będziesz:

4.2.1 przesyłać lub próbować przesyłać na Stronę lub w inny sposób transmitować do nas plików zawierających wirusy, “Konie Trojańskie”, robaki, cancelboty, nieuczciwe pliki, inne podobnie destrukcyjne elementy lub w inny szkodliwy sposób uniemożliwiał lub wywoływał niekorzystny wpływ na prowadzenie Strony lub naszej działalności lub usiłował to robić; lub

4.2.2 uzyskiwał lub próbował uzyskać nieautoryzowany dostęp, w dowolny sposób, włączając hackerstwo i inne nieuczciwe formy lub próbował obchodzić lub pokonywać jakiekolwiek firewalle, techniczne lub inne środki ochrony lub bezpieczeństwa Strony, sieci połączonej do Strony lub jakiejkolwiek Zawartości.

4.3 Będziemy w pełni współpracować z wszelkimi władzami wykonawczymi lub sądowymi w przypadku wezwań, z których wynika żądanie lub wniosek o ujawnienie tożsamości lub lokalizacji podmiotu podejrzanego o popełnienie przestępstwa w związku z korzystaniem ze Strony.

5. INFORMACJE O KLIENCIE

Jesteś odpowiedzialny za poprawność i kompletność danych osobowych, które nam przekazujesz i zapewniasz, że takie dane są poprawne i kompletne w pełnym zakresie. Zgadzasz się zawiadomić nas o każdej zmianie takich danych, do których masz dostęp i które możesz uaktualniać używając swojego konta.

6. TWOJE KONTO ORAZ HASŁO

6.1 Aby mieć dostęp do określonych funkcjonalności Strony albo by złożyć zamówienie, będziesz poproszony o zarejestrowanie się u nas i stworzenie konta. Aby to uczynić będziesz potrzebował: stworzyć hasło, przekazać nam określone dane osobowe, a w tym swoje imię/nazwisko i adres e-mail oraz wszelkie inne szczegóły (np. kod pocztowy), których możemy potrzebować w toku procedury rejestracyjnej; i zgadzasz się na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w zgodzie z naszą Polityką Prywatności. Jak wskazano powyżej, jeśli nie wyrażasz zgody na warunki i zasady naszej Polityki Prywatności nie powinieneś korzystać ze Strony ani tworzyć u nas konta.

6.2 Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poufność hasła i innych informacji potrzebnych do zalogowania się do Twojego konta. Przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie działania, które pojawią się w obrębie Twojego konta. Jeśli masz jakiekolwiek powody, aby podejrzewać, że Twoje hasło jest znane komuś innemu albo że Twoje konto zostało lub prawdopodobnie będzie użyte bez Twojej autoryzacji, powinieneś natychmiast skontaktować się z nami. Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, czy szkody z tytułu Twoich błędów w chronieniu hasła albo innych informacji potrzebnych do zalogowania się do Twojego konta.

7. ODESŁANIA (LINKI) DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów trzecich są umieszczone na Stronie wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli korzystasz z takich odesłań (linków) opuszczasz Stronę. Nie weryfikowaliśmy, nie kontrolujemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za takie strony internetowe lub ich zawartość ani dostępność. Nie zachęcamy do korzystania, ani nie reprezentujemy żadnej takiej strony internetowej, żadnych materiałów na takiej stronie internetowej lub jakichkolwiek rezultatów, które mogą być uzyskane przez korzystanie z takiej strony internetowej. Jeśli zdecydujesz się na wejście na którąkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których odsyłamy (linkujemy) na Stronie, robisz to całkowicie na swoje własne ryzyko. Takie strony internetowe mogą mieć swoje własne warunki i zasady oraz polityki prywatności, które powinieneś przeczytać zanim zaczniesz korzystać z takiej strony internetowej.

8. WYŁĄCZENIA

8.1 Podejmujemy wysiłki, aby zapewnić, że informacje na Stronie są właściwe, kompletne i aktualne, nie gwarantujemy jednak, że tak jest lub będzie. Możemy w każdym czasie, bez uprzedzenia dokonywać zmian na Stronie albo w produktach albo w ich cenach opisanych i dostępnych na Stronie.

8.2 Ilustracje, fotografie, waga, wymiar czy opis na Stronie pełnią rolę ogólnego przewodnika po naszych produktach. Potwierdzasz i zgadzasz się, że nie zapewniamy, że nasze produkty będą dokładnie odzwierciedlały takie wskazówki i będą w ogóle niezmienione. Podejmujemy wysiłki, aby zapewnić, że nasze wskazówki są pomocne i odpowiednie, jednak istnieje wiele czynników, takich jak nieznaczne zmiany w zaopatrzeniu, trwające prace rozwijające produkty a nawet technologia Twojego komputera lub monitora, które sprawiają, że właściwe produkty mogą różnić się nieznacznie od ilustracji, fotografii, wag, wymiarów lub opisu na Stronie.

9. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

9.1 Musisz mieć 18 lat, aby dokonać zamówienia na naszej Stronie lub pocztą elektroniczną.

9.2 Zamówienie można złożyć przez stronę internetową. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę, zobowiązującą Państwa do zakupu zamówionego produktu/zamówionych produktów. Oferta ta nie jest jednak wiążąca dla nas do momentu oficjalnego jej przyjęcia zgodnie z art. 9.6 poniżej.

9.3 Po dokonaniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie założenia zamówienia. Potwierdzenie to nie stanowi jednak przyjęcia oferty.

9.4 Przed oficjalnym przyjęciem zamówienia sprawdzimy, czy w naszym magazynie znajdują się zamówione produkty i czy mają Państwo dostępne środki.

9.5 Następnie zostanie od Państwa pobrana płatność poprzez przetworzenie danych karty debetowej albo kredytowej lub poprzez przelew elektroniczny innego typu, na podstawie danych podanych podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu środków i potwierdzeniu dostępności towaru, a także potwierdzeniu poprawności innych szczegółów transakcji (w tym np. opisu i ceny towarów) zorganizujemy dostawę produktów na podany adres.

9.6 Oficjalne przyjęcie oferty nastąpi poprzez dostawę produktów albo poprzez uprzednie wysłanie wiadomości potwierdzającej, że produkty zostały wysłane wraz z podaniem szacowanego terminu i/lub godziny doręczenia. Umowa kupna-sprzedaży staje się wiążąca z naszej strony dopiero w momencie takiego oficjalnego przyjęcia oferty.

9.7 Wiadomości takie jak potwierdzenie zamówienia (o którym mowa w art. 9.3 powyżej) lub potwierdzenie wysyłki towaru (o którym mowa w art. 9.6 powyżej) są zazwyczaj wysyłane w formie wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia. W przypadku zamówień składanych przez telefon lub klientów nieposiadających adresu e-mail zawiadomienia te są wysyłane tradycyjną pocztą. W niektórych przypadkach możemy kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia ustaleń dotyczących dostawy.

10. CENY

10.1 Ceny należne za produkty są uwidocznione na Stronie, a jeśli składasz zamówienie pocztą elektroniczną, będą Tobie wskazane. Możemy dokonywać dodatkowych obciążeń z tytułu kosztów dostawy, co będzie uwidocznione oddzielnie na Stronie w sekcji „checkout” lub jeśli składasz zamówienie pocztą elektroniczną, zostanie Tobie wskazane, zanim przekażesz swoje informacje odnośnie do płatności.

10.2 Wszystkie ceny produktów na Stronie zawierają VAT. Na podstronach produktów na Stronie ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są dodawane, włącznie z VAT, w koszyku na zakupy i w sekcji „checkout” na Stronie.

10.3 Jeśli kwalifikujesz się do i chcesz skorzystać ze zwolnienia z VAT, musisz dostarczyć do nas dodatkowe informacje, korzystając z dodatkowego formularza, który będzie dostępny, gdy złożysz swoje zamówienie i który musisz wydrukować, wypełnić i odesłać do nas. Zauważ, że zaliczka będzie zawierała VAT. Wyłącznie po otrzymaniu kompletnego formularza będzie miało zastosowanie odliczenie VAT na Twoim koncie, a jeśli należny będzie zwrot, zostanie on dokonany w ciągu 30 dni. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie określonych produktów i będziemy mogli zwrócić VAT za te produkty, a nie VAT doliczony do kosztów dostawy.

11. ODMOWA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA PRZEZ NAS

11.1 Możemy odmówić przyjęcia lub dopełnienia każdego zamówienia, zgodnie z naszą wyłączną wolą, włączając w to, bez ograniczeń, jeśli:

11.1.1 jest błąd w cenie lub w opisie, który jest oczywisty i niepomijalny i mógł być rozsądnie uznany jako błąd w druku, gdy zamówienie zostało złożone;

11.1.2 Twoja płatność została odrzucona;

11.1.3 nie posiadamy wystarczających zapasów, aby dostarczyć produkt, który zamówiłeś;

11.1.4 nie dostarczamy na obszar, w którym znajduje się Twój adres dostawy; albo

11.1.5 dostawa nie jest możliwa albo praktyczna dla nas lub mamy inne wątpliwości co do adresu dostawy, który nam podałeś.

11.2 Jeśli odmówimy przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszym Punktem 11, nie będziemy zobowiązani zaproponować żadnej rekompensaty za poniesione straty lub Twoje rozczarowanie.

12. PŁATNOŚĆ

12.1 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

12.2 O ile nie zgodzimy się abyś złożył zamówienie na jakikolwiek produkt przez zapłatę kaucji i zapłatę różnicy w cenie zakupu za produkty zamówione w późniejszym czasie (w takim wypadku będzie to wskazane na Stronie lub oznajmione Tobie pocztą elektroniczną podczas składania zamówienia), w odniesieniu do wszystkich zamówień, płatność całości ceny zakupu za produkty zamówione musi być dokonana razem ze złożeniem zamówienia i nie wyślemy produktu zamówionego dopóki nie otrzymamy takiej płatności w całości.

12.3 Wszystkie transakcje płatności mogą być przedmiotem uwierzytelnienia i autoryzacji przez właściwy podmiot dostarczający usługi i karty albo przez nas i możemy korzystać z dostawcy usług, będącego podmiotem trzecim do przeprowadzenia takiej autoryzacji, co będziemy robić w zgodzie z naszą Polityką Prywatności. Jeśli wystawca Twojej karty/dostawca usług płatniczych odmówi nam autoryzacji płatności, nie będziemy odpowiedzialni za opóźnienia lub brak akceptacji zamówienia złożonego przez Ciebie.

12.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakakolwiek płatność zostanie odrzucona po wysyłce jakiegokolwiek produktu, będziemy mieli prawo do żądania od Ciebie płatności lub odzyskania od Ciebie odpowiedniego produktu. Możemy obciążyć Cię naszymi kosztami w odzyskaniu produktu lub dochodzić dalszych płatności.

12.5 Nie oferujemy możliwości zaciągnięcia kredytu na zakup od nas produktów.

12.6 Pełne prawo własności i tytuł do jakiegokolwiek zamówionego od nas produktu pozostaje przy nas i nie przechodzi na Ciebie do czasu otrzymania płatności pełnej ceny zakupu za taki produkt.

13. DOSTAWA

13.1 Mamy możliwość dostawy produktu wyłącznie na obszarze Polski. Jeśli nie dostarczamy na Twój adres, a chciałbyś zamówić i odebrać jakikolwiek produkt, skontaktuj się z nami używając informacji zawartych na stronie „Kontakt” będącej podstroną naszej Strony.

13.2 Mamy możliwość dostawy produktu wyłącznie pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem (wyłączając dni świąteczne), zaś gdy produkt jest dostarczany, pod adresem dostawy musi być obecna osoba powyżej 18 roku życia. Po złożeniu zamówienia możesz nie mieć możliwości zmiany adresu dostawy. Jeśli chciałbyś omówić zmianę w adresie dostawy po złożeniu zamówienia, skontaktuj się z nami tak szybko jak to jest możliwe używając informacji zawartych na stronie „Kontakt” będącej podstroną naszej Strony.

13.3 Przewidywana data dostawy produktu zależna jest od tego, czy produkt jest w magazynie, od adresu dostawy, który nam wskazałeś oraz wymaga otrzymania przez nas od Ciebie płatności za taki produkt. Chociaż podejmujemy starania aby dostarczać produkty w przewidywanej dacie dostawy, taka data jest wyłącznie sugerowaną i nie możemy zagwarantować, że dostawa będzie miała miejsce w tej dacie, chociaż, o ile nie ustalono z Tobą inaczej, produkt zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od daty, w której otrzymaliśmy od Ciebie płatność za taki produkt.

13.4 Musisz nas poinformować, używając informacji zawartych na stronie „Kontakt” będącej podstroną naszej Strony, przed datą, w której ustalimy z Tobą przewidywaną datę dostawy, jeśli istnieją jakiekolwiek szczególne okoliczności, które mogą być istotne dla Twojej dostawy, włączając w to bez ograniczeń czynniki odnoszące się do dostępności: do Twojego adresu dostawy (np. niskie mosty, wąskie uliczki, etc.);albo do nieruchomości pod adresem dostawy (np. mała futryna, wąskie przejścia, schody, itd.). Powinieneś dokonać odpowiednich pomiarów w celu potwierdzenia, czy istnieją lub nie tego typu czynniki.

13.5 Możesz być zobowiązany zapłacić nam dodatkową opłatę za dostawę, jeśli:

13.5.1 nie mamy możliwości sfinalizować dostawy z braku osoby w wieku powyżej 18 lat pod adresem dostawy w dniu dostawy, w celu przyjęcia produktu;

13.5.2 próbujesz zmienić adres dostawy po tym jak produkt został do Ciebie wysłany; albo

13.5.3 nie poinformowałeś nas, zgodnie z Punktem 13.3 powyżej o szczególnych okolicznościach, istotnych dla Twojej dostawy.

13.6 Chociaż dołożymy starań, aby tak się stało, nie możemy zagwarantować, że będziemy mieli możliwość i zastrzegamy sobie prawo do odmowy, według naszego uznania:

13.6.1 przenoszenia pod adresem dostawy jakichkolwiek z Twoich istniejących mebli (i każde takie żądanie żeby to zrobić odbywa się na Twoje ryzyko); albo

13.6.2 dostarczenia produktu, w obrębie adresu dostawy, do konkretnej lokalizacji w nieruchomości.

13.7 Niezależnie od postanowień Punktu 12.6, gdy dostarczymy do Ciebie jakikolwiek produkt: ryzyko związane z produktem przechodzi na Ciebie i jesteś odpowiedzialny za jego ubezpieczenie i ochronę.

13.8 Żałujemy, że nie możemy zabrać lub pozbyć się żadnego z Twoich mebli (włączając w to bez ograniczeń, wszelkie istniejące materace).

14. JEŚLI ZMIENIŁEŚ ZDANIE (Prawo odstąpienia)

14.1 O ile nie zamówiłeś produktu, który był stworzony zgodnie z Twoimi szczególnymi wytycznymi lub w sposób oczywisty spersonalizowany, możesz odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku kilku produktów zamówionych razem, a dostarczonych osobno, termin liczony jest od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego produktu. O swojej jednoznacznej decyzji wycofania się z umowy należy zawiadomić nas pisemnie w sposób określony w Punkcie 16.

14.1.1 W przypadku odstąpienia od umowy najszybciej jak to tylko możliwe i bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy (chyba, że zastosowanie ma Punkt 14.1.3), zwrócimy kwoty zapłacone nam przez Ciebie, w odniesieniu do ceny zakupu za produkt i wszelkie opłaty za dostawę produktu do Ciebie, a także ustawowe odsetki od dnia otrzymania płatności przez nas; z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas. Będziemy przeprowadzać ten zwrot przy użyciu tych samych środków płatniczych, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie,  nie poniesiesz dodatkowych opłat z tego tytułu.

14.1.2 Musisz zwrócić nam produkt na Twój koszt i prosimy abyś czyniąc to postępował zgodnie z zasadami zwrotów opisanymi w Punkcie 16. Jeżeli nie zwrócisz nam produktu i będziemy musieli dokonać jego odbioru od Ciebie obciążymy Cię kwotą [310] złotych powiększoną o podatek VAT stanowiącą koszt odbioru produktu;

14.1.3 Masz wynikający z przepisów prawa obowiązek dbania o produkt, aż do czasu jego zwrotu do nas. Jednak jesteś odpowiedzialny tylko za (i możemy to odliczyć od refundacji) zmniejszenie wartości towarów wynikające z nienależytego obchodzenia się z nimi, innego niż to, co niezbędne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych towarów. Możemy odmówić zwrotu (i 14 dniowy termin zwrotu, o którym mowa w Punkcie 14.1.1 nie rozpocznie się) do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia dowodu ich wysłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

14.2 Jeśli chcesz odwołać zamówienie zanim produkt został dostarczony, dopełnimy wszelkich starań, aby wstrzymać wysyłkę. Jeżeli jednak Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji, możemy nie być w stanie zatrzymać realizacji dostawy do Ciebie. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby przesłać informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

14.3 Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do odwołania zamówienia zgodnie z Punktem 14.1, po tym jak otrzymałeś od nas produkt, prosimy abyś go nie używał i aby opakowanie, będące wciąż na produkcie, nie zostało usunięte lub w zakresie w jakim takie opakowanie zostało usunięte, ale jest wciąż w Twoim posiadaniu, abyś zwrócił produkt z tym opakowaniem.

15. JEŚLI PRODUKT JEST USZKODZONY LUB WADLIWY LUB NIE JEST TYM CO ZAMÓWIŁEŚ

15.1 Przechowuj wszystkie informacje gwarancyjne, które otrzymałeś z produktem bowiem mogą być potrzebne gdyby produkt wykazywał wady.

15.2 Oczekujemy, że w rozsądnym czasie od otrzymania przesyłki sprawdzisz każdy dostarczony do Ciebie produkt. Jeśli produkt, który otrzymałeś od nas: był uszkodzony podczas dostawy; lub wykazał wady podczas okresu gwarancji, poinformuj nas i zwróć do nas produkt na nasz koszt: drogą pocztową lub poprzez żądanie odbioru przez nas produktu od Ciebie i

15.2.1 naprawimy go jeśli będzie to możliwe;

15.2.2 jeśli nie będzie możliwa naprawa, wymienimy go na produkt ekwiwalentny, o ile będzie to możliwe; lub

15.2.3 jeśli nie będzie możliwa wymiana na produkt ekwiwalentny, zwrócimy każdą sumę zapłaconą nam przez Ciebie, tytułem ceny produktu i kosztów jego dostawy.

W odniesieniu do każdego takiego zwrotu oczekujemy, że zastosujesz się do naszych zasad zwrotów, zgodnie z Punktem 16 poniżej.

15.3 Jeśli okaże się, że produkt, który do nas zwróciłeś na tej podstawie, że był zniszczony lub miał wady, w rzeczywistości nie jest zniszczony lub nie ma wad, możemy: zwrócić go Tobie i nie zwrócić jakichkolwiek kwot pieniężnych jakich zażądałeś, możemy obciążyć Cię ceną produktu i pierwotnymi kosztami dostawy, używając danych o płatności przekazanych nam przez Ciebie w trakcie składania zamówienia i obciążyć Cię kosztami zwrotu produktu do nas i jego ponownej dostawy do Ciebie.

15.4 Jeśli produkt, który otrzymałeś od nas, nie jest tym produktem, który od nas zamówiłeś, poinformuj nas i zwróć do nas produkt na nasz koszt, drogą pocztową lub poprzez żądanie odbioru przez nas produktu od Ciebie i

(a) dostarczymy produkt, który zamówiłeś, o ile będzie to możliwe; lub

(b) o ile nie będzie to możliwe, aby dostarczyć produkt, który zamówiłeś, zwrócimy koszty zakupu i wszelkie koszty dostawy.

W odniesieniu do wszelkich tego typu zwrotów, oczekujemy, że zastosujesz się do naszych zasad zwrotów, zgodnie z Punktem 16 poniżej.

15.5 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Ci możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

16. ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW

16.1 Jeśli chcesz zwrócić produkt, możesz skorzystać z formularza odstąpienia (przesłanego razem z fakturą), napisać do nas e-mail lub, jeśli nie posiadasz adresu e-mail, napisać do nas używając informacji zawartych na stronie „Kontakt” będącej podstroną naszej Strony, a otrzymasz od nas numer zwrotu, którym powinieneś się posługiwać przy zwrocie produktu oraz w całej korespondencji z nami (w przeciwnym razie nasza odpowiedź może zająć dłużej).

16.2 Możemy, w odniesieniu do konkretnych produktów, odebrać produkt od Ciebie. Jeśli chciałbyś omówić możliwość odbioru przez nas produktu, skontaktuj się z nami, używając informacji zawartych na stronie „Kontakt” będącej podstroną naszej Strony.

16.3 Niezależnie od postanowień Punktu 16.2 zastrzegamy prawo obciążenia Cię naszymi kosztami bezpośrednimi poniesionymi w związku ze zwrotem produktu do nas. Jeśli odbiór został umówiony, ale produkty nie są dostępne do odbioru we umówionym dniu, poniesiesz opłatę w wysokości 310 złotych powiększoną o podatek VAT

16.4 Prosimy o dopilnowanie, aby opakowania produktów zwracanych były w sposób jasny oznakowane imieniem/nazwiskiem, adresem pocztowym i numerem zamówienia i abyś, jeśli wysyłasz do nas produkt, otrzymał potwierdzenie nadania. Musisz zapewnić, aby produkty, które chcesz do nas zwrócić były odpowiednio zapakowane dla ochrony przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, gdy będą do nas zwracane. Jeżeli będziesz sobie życzyć, możemy dostarczyć Tobie odpowiednie opakowanie, które może być od nas zamówione za cenę 100 złotych powiększoną o podatek VAT, gdy zadzwonisz do nas umawiając się na odbiór

16.5 Z zastrzeżeniem postanowień Punktów 14.1 i 15, jeśli oczekujesz od nas odebrania produktów zabrudzonych lub zniszczonych po ich dostarczeniu do Ciebie, możemy odmówić odebrania lub przyjęcia tych produktów. Gdy (przy zwracaniu do naszej siedziby) odkryjemy, że odebrane od Ciebie produkty są w zabrudzonym lub zniszczonym stanie, zastrzegamy sobie prawo do odesłania ich do Ciebie albo wymagania pełnej płatności za te produkty i niniejszym upoważniasz nas do odbioru wszystkich wymaganych przez nas należności, wypłatą w całości używając szczegółów karty debetowej/kredytowej dostarczonej do nas przy składaniu Twojego zamówienia.

16.6 Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia.

17. ZWROT KOSZTÓW

Dokonamy wszelkich zwrotów należnych Tobie kosztów zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, korzystając z tej samej metody płatności, z jakiej skorzystałeś składając swoje zamówienie. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na żadną część zwracanych kosztów po tym, jak złożymy żądanie do banku i że bankom może zająć do 14 dni zanim przeprowadzą taki zwrot kosztów.

18. KORZYSTANIE Z NASZYCH PRODUKTÓW

18.1 Zgadzasz się używać produktów tylko w sposób normalny i właściwy i nie dokonywać poprawek, modyfikacji lub w inny sposób ingerować w nie.

18.2 Zgadzasz się stosować do instrukcji producenta dostarczonej łącznie z produktami i do nie używania produktów w sposób nieostrożny lub niedbały.

19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

19.1 Nic w niniejszych Ogólnych Warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

19.1.1 śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną zaniedbaniem;

19.1.2 oszustwo; lub

19.1.3 jakiekolwiek naruszenie gdzie odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.

19.2 W możliwie szerokim zakresie dozwolonym przez prawo:

19.2.1 Strona i Zawartość są dostarczone w formie “jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji jakiegokolwiek rodzaju;

19.2.2 produkty będą satysfakcjonującej jakości i odpowiednie dla celu, dla którego zostały udostępnione (tj. niekomercyjny, domowy użytek, o ile inaczej nie uzgodniono między stronami); i

19.2.3 wyłączamy wszystkie inne wyrażone i wyinterpretowane oświadczenia, gwarancje, warunki i inne zasady odnoszące się do Strony, Zawartości i produktów.

19.3 Łączna odpowiedzialność, zarówno umowna, deliktowa (włączając niedbalstwo) lub z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych lub spowodowana w inny sposób przez nas, naszą grupę spółek i kierowników biura, dyrektorów, pracowników, wspólników lub naszych agentów lub któregokolwiek z nich za jakąkolwiek stratę lub szkodę, która może wynikać dla Ciebie lub osób trzecich w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami jest ograniczona do wyższej kwoty spośród:

19.3.1 kwoty zapłaconej przez Ciebie za produkt; i

19.3.2 50 złotych

19.4 My, nasza grupa spółek i kierownicy biura, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub nasi agenci lub którykolwiek z nich nie będą odpowiedzialni, zarówno z umowy, deliktu (włączając niedbalstwo) lub naruszenia obowiązku ustawowego lub w żaden inny sposób w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami za:

19.4.1 wszelkie pośrednie lub następcze straty lub szkody;

19.4.2 wszelkie szkody powstałe z lub w związku ze stratą przychodów, zysków, renomy, danych, umów, przeszkód w skorzystaniu z pieniędzy lub prowadzenia interesów;

19.4.3 wszelkie szkody powstałe w wyniku Twojego korzystania ze Strony, włączając w to bez ograniczeń, w związku z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub w konsekwencji korzystania ze Strony, wszelkich stron internetowych linkujących do Strony lub materiałów na takich stronach internetowych, włączając w to bez ograniczeń do strat lub szkód spowodowanych wirusami, które mogły zainfekować Twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inną własność, na rachunek Twojego dostępu do, korzystania z, przeglądania Strony lub ściągania jakichkolwiek materiałów ze Strony lub jakiejkolwiek strony internetowej, do której odsyłamy (linkujemy) ze Strony;

19.4.4 wszelkie szkody powstałe z niewłaściwego korzystania z produktu w normalny i właściwy sposób lub poprzez poprawianie lub modyfikowanie produktów, niewłaściwe zastosowanie się do instrukcji naszych albo producenta lub korzystanie z produktów w sposób nieostrożny lub niedbały; albo

19.4.5 niewłaściwe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań wobec Ciebie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, włączając w to bez ograniczeń, niewłaściwą dostawę lub opóźnienie w dostawie produktów, z powodu jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności poza naszą rozsądną kontrolą, włączając w to bez ograniczeń spory branżowe, techniczne trudności, niewłaściwą lub opóźnioną komunikację w sieci, akty terrorystyczne lub przerwy w dostawie energii.

20. NIEWAŻNOŚĆ I ODSTĄPIENIE

20.1 Jeśli którakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków jest niewykonalna (włączając w to wszelkie postanowienia, które wyłączają naszą odpowiedzialność wobec Ciebie) obowiązywanie wszelkich pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie będzie dotknięte.

20.2 Jeśli naruszysz niniejsze Ogólne Warunki i nie podejmiemy przeciwko Tobie żadnych działań, będziemy wciąż uprawnieni do wyegzekwowania naszych praw przeciwko Tobie w związku z tym naruszeniem i do skorzystania z naszych praw i środków ochrony w każdej innej sytuacji, gdy naruszysz niniejsze Ogólne Warunki.

21. PRAWA OSÓB TRZECICH

Z wyłączeniem naszych spółek zależnych, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli, osoba, która nie jest stroną niniejszych Ogólnych Warunków nie ma żadnych ustawowych ani innych praw, by móc je egzekwować w takim zakresie, w jakim którekolwiek z tych praw może być legalnie wyłączone.

22. WYGAŚNIĘCIE I KLAUZULE OBOWIĄZUJĄCE

22.1 Za wyjątkiem sytuacji, w której Twoje zamówienie zostało przez nas przyjęte zgodnie z Punktem 9, każda strona może rozwiązać umowę zawartą na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków w każdym czasie, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

22.2 Niniejszy Punkt 22 i Punkty 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 25 pozostaną w mocy po wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn porozumienia zawartego na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.

23. CESJA

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania cesji lub podzlecenia jakichkolwiek lub wszystkich praw i zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. Niniejsze Ogólne Warunki są indywidualne w stosunku do Ciebie i związałeś się nimi na swoją własną rzecz i nie na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

24. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze Ogólne Warunki są zawarte pod i rozumiane zgodnie z prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą poddane, pod wyłączną jurysdykcję właściwych sądów polskich.

25. CAŁE PORUZUMIENIE

25.1 Niniejsze Ogólne Warunki, łącznie z Polityką Prywatności ,tworzą całe porozumienie odnośnie do Twojego korzystania ze Strony i do składanych przez Ciebie zamówień na jakiekolwiek produkty od nas, przy wykorzystaniu Strony lub telefonu i zastępują jakiekolwiek i wszelkie wcześniejsze porozumienia/umowy pomiędzy Tobą i nami w odniesieniu do Twojego korzystania ze Strony albo składanych przez Ciebie zamówień tego produktu.

25.2 Cokolwiek byłoby powiedziane przez któregokolwiek sprzedawcę w naszym imieniu nie będzie rozumiane jako zmiana niniejszych Ogólnych Warunków albo Polityki Prywatności lub jako dokonane z odpowiednim umocowaniem oświadczenie o naturze lub jakości naszych produktów oferowanych przez nas do sprzedaży. Z wyjątkiem oszustw lub oszukańczych oświadczeń, nie ponosimy odpowiedzialności za takie oświadczenia.