Polityka Prywatności

Tło strony fala
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIE W WITRYNIE TEMPUR SEALY POLSKA

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2019

Czego dotyczy niniejsze oświadczenie?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności przedstawia, w jaki sposób Tempur Sealy Polska Sp. z o.o. (zwana również dalej „Tempur Sealy”, „my”, „nam” lub „nami”) wykorzysta dane użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych produktów, usług oraz witryn.

Przedstawia również prawa użytkownika do ochrony danych, w tym prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych przez Tempur Sealy. Więcej informacji na temat praw użytkownika oraz sposobu ich egzekwowania znajduje się w sekcji „Jakie prawa ma użytkownik?”

Podczas gromadzenia danych osobowych możemy również przedstawić użytkownikowi dodatkowe informacje, jeśli uznamy, że przekazanie istotnych informacji w odpowiednim momencie będzie pomocne.

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika podczas interakcji użytkownika z nami oraz z naszymi witrynami oraz gdy użytkownik zwraca się z prośbą o korzystanie z jakichkolwiek naszych produktów lub usług lub z nich korzysta. Dotyczy to następujących informacji:

 • imię i nazwisko, wiek, data urodzenia oraz płeć użytkownika;
 • dane kontaktowe, takie jak adres do faktury oraz wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • informacje bankowe, w tym informacje o karcie debetowej lub kredytowej, sort code, numerze rachunku, a także informacje o zawieranych transakcjach, również w odniesieniu do nabywanych produktów czy też ubiegania się o Tempur Sealy Financing lub inną oferowaną przez nas formę finansowania;
 • preferencje osobiste użytkownika, takie jak informacje o jego decyzjach związanych z gospodarstwem domowym lub zakupami;
 • informacje na temat sposobu komunikacji użytkownika z nami;
 • preferencje marketingowe użytkownika, w tym wszelkie udzielone przez niego zgody;
 • recenzje i referencje produktów oraz inne treści, które użytkownik nam przesyła;
 • zdobywane przez nas dane lokalizacyjne dotyczące miejsca pobytu użytkownika, takie jak adres, z którego użytkownik łączy się z Internetem poprzez komputer lub sklep, w którym użytkownik dokonuje zakupów za pomocą karty;
 • informacje o wyszukiwarce lub urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do naszej witryny;
 • informacje o preferencjach sieciowych użytkownika.

Zgodnie z przepisami prawa niektóre rodzaje danych osobowych uważa się za kategorię specjalną. Będziemy gromadzić i wykorzystywać te rodzaje danych jedynie, jeśli będzie to zgodne z prawem. Przykładami przetwarzanych przez nas informacji kategorii specjalnej są: dane o stanie zdrowia, o które prosimy użytkownika (jeśli użytkownik zakupuje od nas produkty, przy których posiadanie tych danych jest istotne, np. przy produktach przeznaczonych do łagodzenia bólu pleców), a także informacje o wyrokach skazujących czy popełnionych wykroczeniach i przestępstwach (jeśli musimy sprawdzić użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z naszych usług lub z weryfikacją kandydata na pracownika).

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jaka jest ku temu podstawa prawna?

Wykorzystujemy dane osobowe, o których mowa powyżej, oraz informacje, których udziela nam użytkownik w następujących celach:

 • Aby wywiązać się z umowy lub podjąć kroki dotyczące umowy: jest to istotne, gdy użytkownik chce uzyskać jeden z naszych produktów lub usług finansowych. Obejmuje to następujące czynności:
 • pobieranie oraz przetwarzanie płatności;
 • komunikacja z użytkownikiem oraz świadczenie usług na rzecz klienta;
 • ustalenie dostawy lub innego sposobu zapewnienia produktów, usług lub nagród;
 • zarządzanie programami lojalnościowymi;
 • zarządzanie relacjami z użytkownikami;
 • wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.
 • W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Tempur Sealy (wskazanych poniżej) oraz gdy nasze interesy nie są ważniejsze od praw do ochrony danych użytkownika:
 • zapewnianie produktów i usług, których zażądali użytkownicy oraz odpowiadanie na wszelkie komentarze lub skargi przesłane przez użytkownika. Wykonując takie działania, możemy przetwarzać dane osobowe osób pozostających na utrzymaniu użytkownika, jego rodziny czy partnera (przekazane nam przez użytkownika); .
 • pomoc w tworzeniu kont rejestrowanych online oraz ich zabezpieczanie;
 • promowanie naszych usług względem klientów oraz potencjalnych klientów poprzez przekazywanie użytkownikom najnowszych wiadomości oraz organizowanie lub zarządzanie różnymi wydarzeniami;
 • monitorowanie sposobu korzystania z naszych witryn oraz usług online, a także wykorzystywanie informacji o użytkowniku w celu ułatwienia monitorowania, ulepszania i ochrony naszych produktów, treści, usług oraz witryn, zarówno online oraz offline;
 • personalizacja naszych witryn, produktów lub usług dla użytkownika;
 • rozpatrywanie wszelkich zażaleń i reklamacji użytkownika lub innych osób, dotyczących naszych usług, produktów lub witryn;
 • prowadzenie naszej działalności w sposób sprawny i właściwy. Obejmuje to zarządzanie naszą pozycją finansową, możliwościami biznesowymi, planowaniem, sposobami komunikacji, zarządzanie korporacyjne oraz przeprowadzanie audytów;
 • monitorowanie kont klientów w celu wykrycia, zapobiegnięcia, zbadania oraz/lub zgłoszenia oszustwa, aktów terroryzmu, błędnej interpretacji, incydentów lub przestępstw w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • zarządzanie sposobem naszej współpracy z innymi firmami, które świadczą usługi na rzecz naszych klientów i nas;
 • w związku z roszczeniami prawnymi oraz w celach zachowania zgodności z przepisami prawnymi, przepisami organów regulacyjnych oraz w celach przeprowadzenia badania;
 • rejestrowanie rozmów w momencie gdy użytkownik dzwoni na naszą infolinię (za każdym razem będziemy sygnalizować użytkownikowi, że rozmowa będzie nagrywana);
 • podania składane przez użytkownika w momencie, gdy ubiega się o pracę lub informacje, które uzyskujemy od osób udzielających referencji lub poprzednich pracodawców użytkownika.
 • Aby pomóc nam w ocenie i poprawie jakości naszych produktów i usług.
 • Po wyrażeniu przez użytkownika zgody:
 • Przyślemy mu wiadomością e-mail oraz/lub SMS komunikat będący wynikiem marketingu bezpośredniego, odnoszący się do naszych produktów i usług.
 • Umieścimy pliki cookie oraz wykorzystamy podobne technologie zgodnie z naszą Polityką wykorzystywania plików cookie (poniżej) oraz informacjami przekazanymi użytkownikowi w czasie korzystania z tych technologii.
 • W innych momentach, gdy poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody, wykorzystamy te dane w celach, które wyjaśnimy we właściwym czasie.
 • Dla celów wymaganych prawem:
 • przeprowadzanie kontroli klientów, potencjalnych klientów oraz innych stron trzecich w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, regulacyjnych oraz zawodowych;
 • w odpowiedzi na żądania rządu lub organów ochrony porządku publicznego przeprowadzających dochodzenie.

Przeprowadziliśmy testy równowagi w odniesieniu do wszystkich przypadków przetwarzania danych, które realizujemy w oparciu o swoje prawnie uzasadnione interesy, opisane powyżej. Użytkownik może uzyskać informacje na temat wszystkich testów równowagi, kontaktując się z nami i wykorzystując do tego szczegółowe informacje opisane poniżej.

Nie będziemy w stanie zapewnić żądanych produktów ani innych usług, jeśli użytkownik nie przedstawi nam wszystkich istotnych danych osobowych. Przekazanie niektórych informacji, np. informacji szczegółowych przekazywanych przez użytkownika po to, byśmy mogli mu wysyłać wiadomości marketingowe, jest opcjonalne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przy realizacji niektórych z powyższych funkcji opieramy się na technologii, która dokonuje automatycznych decyzji w oparciu o kryteria, które uznajemy za mające znaczenie oraz o informacje zebrane na temat użytkownika lub określonej transakcji. Dotyczy to również sprawdzania pod kątem historii zadłużenia oraz dokonanych oszustw. Rutynowo przeprowadzamy testy naszego oprogramowania, aby zwiększyć trafność podejmowania tych decyzji oraz zapobiec niezamierzonej stronniczości. Decyzje te mogą mieć dla użytkownika ważne skutki, np.:

 • zapobieganie uzyskaniu dostępu do naszych usług,jeśli ustalimy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wyświadczenie tej usługi na rzecz użytkownika spowoduje naruszenie przez nas naszych wymogów regulacyjnych;
 • anulowanie transakcji,jeśli ustalimy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż dana transakcja jest oszukańcza (np. ponieważ płatność jest dokonywana z lokalizacji innej niż ta wynikająca z naszych rejestrów na temat tego klienta końcowego) lub że płatnik nie posiada wystarczających środków na pokrycie wydatków;
 • anulowanie usług, jeśli ustalimy, że realizacja usługi odbywa się z naruszeniem naszych warunków. Przykładowo automatycznie analizujemy transakcje użytkownika, aby ocenić, czy którekolwiek z prowadzonych przez niego działań nie widnieje na naszej liście działań zakazanych.

Komu udostępnimy te dane?

My i strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, będziemy przetwarzać jego dane osobowe i uzyskiwać do nich dostęp z jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG") .

Udostępnimy dane osobowe użytkownika innym członkom Tempur Sealy Group, aby zarządzać funkcjami grupy, w tym dostarczaniem użytkownikowi naszych produktów i usług.

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane spółkom stowarzyszonym i sprzedawcom Tempur Sealy Group w następujących krajach spoza EOG:

 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 • Indie
 • Singapur

Kiedy przekazujemy dane użytkownika w obrębie Tempur Sealy Group, korzystamy z wewnątrzfirmowych umów zawierających standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kiedy przekazujemy dane użytkownika organizacjom nienależącym do Tempur Sealy Group, korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, aby zabezpieczyć taki transfer, chyba że przekazujemy dane osobowe stronie trzeciej, która wdrożyła Wiążące reguły korporacyjne lub która używa programu Tarczy prywatności UE-USA, w którym to przypadku możemy opierać się na jednym z przedstawionych mechanizmów, aby zabezpieczyć transfer.

Dane osobowe użytkownika będą również udostępniane zaufanym osobom trzecim, takim jak doradcy finansowi lub inni, konsultanci lub inni profesjonalni eksperci.

Udostępnimy dane osobowe użytkownika firmom świadczącym usługi na mocy umowy na rzecz Tempur Sealy. Do takich stron trzecich zaliczamy dostawców usług realizacji zamówień, stron internetowych oraz usług hostingowych, pomocy technicznej, czynności konserwacyjnych, operacji w infolinii, badania i analizy rynku, a także usług w zakresie płatności kartami kredytowymi platformy służące do recenzowania produktów.

Dane osobowe użytkownika będą również udostępniane agencjom rządowym oraz/lub organom ochrony porządku publicznego, a także agencjom badającym zdolność kredytową klienta i zapobiegającym oszustwom, jeśli będzie to wymagane dla celów przedstawionych powyżej, wymagane prawem lub wymagane w celu ochrony prawnej naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W razie sprzedaży lub integracji naszej firmy z inną firmą, dane użytkownika zostaną ujawnione naszym doradcom oraz jakimkolwiek potencjalnym doradcom nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom.

Jakie prawa posiada użytkownik?

Użytkownik może poprosić Tempur Sealy o skopiowanie swoich danych osobowych, ich korektę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także uzyskanie przekazanych danych osobowych w ustukturyzowanym i możliwym do odczytania maszynowego formacie oraz poprosić nas o udostępnienie (przesłanie) tych danych osobowych innym organizacjom. W pewnych okolicznościach użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W sytuacjach, w których poprosiliśmy użytkownika o wyrażenie zgody, użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę. Jeśli użytkownik prosi o wycofanie swojej zgody na przetwarzanie przez Tempur Sealy swoich danych osobowych, nie wpłynie to na przetwarzanie, które do tamtego momentu zostało już przeprowadzone. W dowolnym czasie użytkownik może również poprosić nas, byśmy nie przesyłali mu zindywidualizowanych ofert ani nie prowadzili profilowania do celów marketingu bezpośredniego.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeśli spełnienie prośby użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby, w sytuacji gdy naruszyłoby to prawa osoby trzeciej (w tym nasze prawa) lub jeśli użytkownik poprosi o usunięcie informacji, które należy zachowywać zgodnie z prawem lub których zachowanie jest podyktowane ważnymi prawnie uzasadnionymi interesami. Wyjątki w tym zakresie przedstawiono w rozporządzeniu RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z 2018 r. W przypadku odpowiedzi na jakiekolwiek prośby użytkownika poinformujemy o wyjątkach mających w tej kwestii znaczenie, a na których się opieramy.

Jeśli użytkownik chce wyegzekwować te prawa, powinien się z nami skontaktować w sposób przedstawiony poniżej.

Jeśli użytkownik ma obawy, które nie zostały jeszcze rozwiane, ma prawo złożyć zażalenie w organie ds. ochrony danych w państwach UE właściwym dla jego miejsca zamieszkania, pracy lub w sytuacji, gdy użytkownik sądzi, że mogło dojść do naruszenia.

Polityka wykorzystywania plików cookie

Pliki cookie i podobne technologie

Czym są?

Pliki cookie to niewielkie informacje przesyłane przez serwer www do wyszukiwarki internetowej, co umożliwia serwerowi jednoznacznie rozpoznać wyszukującego na każdej stronie. Stosuje się też inne technologie śledzenia, mające podobne działanie do plików cookie. Obejmują one znaczniki pikselowe i adresy URL umożliwiające śledzenie. Wszystkie te technologie zwane są łącznie w niniejszej polityce „plikami cookie”..

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Poniżej przedstawiamy rodzaje plików cookie, które wykorzystujemy w naszej witrynie, a także cele, dla których są one wykorzystywane:

 • Absolutnie niezbędne pliki cookie: Takie pliki cookie są niezbędne do tego, by umożliwiać użytkownikowi przemieszczanie się w obrębie naszej witryny oraz wykorzystywanie jej funkcji, np. uzyskiwanie dostępu do bezpiecznych obszarów naszej witryny. Bez nich nie moglibyśmy zapewnić żadnych usług w naszej witrynie, do których użytkownik chciałby uzyskać dostęp.
 • Pliki cookie analityczne/związane z wydajnością: Takie pliki cookie umożliwiają gromadzenie informacji o sposobie, w jaki użytkownik oraz inni odwiedzający korzystają z naszej strony, np. na które strony wchodzą najczęściej, oraz czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach ze stron www. Dane z tych plików cookie są wykorzystywane, aby ułatwić testowanie układów oraz zapewnić użytkownikowi dobre wrażenia przez cały czas jego wizyty na stronie. Wszystkie informacje, które gromadzą te pliki cookie są agregowane. Są wykorzystywane jedynie do poprawy sposobu działania witryny.
 • Przykładowo korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu anonimowego śledzenia aktywności oraz korzystania z witryny. Google Analytics to sieciowa usługa analityczna, którą zapewnia Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie” (czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), aby ułatwić witrynie analizę sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz pozostałych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku uruchomienia anonimizacji IP Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest wysyłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam następuje jego skrócenie. W imieniu dostawcy strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzenia raportów nt. aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług powiązanych z aktywnością w witrynie oraz korzystaniem z internetu na rzecz dostawcy strony internetowej. Google nie powiąże adresu IP użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak zwrócić uwagę, że wtedy użytkownik może nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji witryny. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych (pików cookie i adresów IP) przez Google dzięki pobraniu i instalacji wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 • o Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie z narzędzia Google Analytics, klikając w następujące łącze. Na komputerze zostanie ustawiony specjalny plik cookie typu „opt-out”, który będzie zapobiegał dalszemu gromadzeniu danych użytkownika podczas korzystania z tej strony:
 • Disable Google Analytics
 • Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajduje się pod adresemhttps://policies.google.com/?hl=pl&gl=uk or at https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Należy zwrócić uwagę, że w kodzie Google Analytics w tej witrynie włączona jest funkcja „anonymizeIp”, która zapewnia anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP).
 • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają naszej witrynie zapamiętywanie dokonywanych przez użytkownika wyborów (np. nazwy użytkownika, języka lub regionu) oraz zapewnianie ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Są one również wykorzystywane do zapamiętywania dokonanych przez użytkownika zmian w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek czy innych elementów stron internetowych, które użytkownik może dostosować do swoich preferencji. Mogą być również używane, by dostarczać usługi, których zażądał użytkownik, takie jak oglądanie filmu wideo lub komentowanie. Dodatkowo pliki te mogą być wykorzystywane, by umożliwiać działanie dodatkowej usługi, np. oferowanie sesji rozmowy na żywo. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić aktywności użytkownika podczas wyszukiwania w innych witrynach.
 • Pliki cookie do targetowania: Te pliki cookie są stosowane do dostarczania reklam, które bardziej odpowiadają użytkownikowi i jego zainteresowaniom. Są one również stosowane, aby ograniczać częstotliwość oglądania reklam oraz ułatwić mierzenie skuteczności kampanii reklamowych. Te pliki cookie są pozostawiane jedynie na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik może wyrazić swoją zgodę, zamykając baner z informacją o plikach cookie wyświetlany na stronie docelowej (tzw. „landing page”) naszej witryny lub przeglądając witrynę poza tym banerem i klikając którykolwiek z jego elementów. Należy zwrócić uwagę, że wyśledzimy zgodę wyrażoną przez użytkownika za pomocą technicznych plików cookie; dlatego też w razie usunięcia jakichkolwiek plików cookie z urządzenia, użytkownik ponownie zobaczy baner z informacją o plikach cookie. Zazwyczaj są one umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora witryny. Zapamiętują one, że użytkownik odwiedził witrynę, a informacja ta jest udostępniana innym organizacjom, np. agencjom reklamowym. Dosyć często pliki cookie do targetowania lub reklamowe będą połączone z funkcją strony zapewnianą przez inną organizację.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych: Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi udostępnianie informacji o swojej aktywności w naszej witrynie w mediach społecznościowych, np. Facebook czy Twitter. Te pliki cookie nie podlegają naszej kontroli. Sposób działania poszczególnych plików cookie jest opisany w odpowiednich politykach prywatności.
 • Znaczniki pikselowe: Określane również jako przezroczyste pliki GIF lub „web beacon”. To niewidoczne znaczniki umieszczane na niektórych stronach naszej witryny, ale nie zapisywane na komputerze użytkownika. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do tych stron, znaczniki pikselowe generują ogólne powiadomienie o tej wizycie. Zwykle współpracują one z plikami cookie, rejestrując moment odwiedzin określonego urządzenia na określonej stronie. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie znacznik pikselowy po prostu zakwalifikuje wizytę w witrynie jako wizytę anonimowego użytkownika.
 • Adresy URL umożliwiające śledzenie: Są stosowane do określenia, z której strony odsyłającej uzyskano dostęp do danej strony internetowej.

Jeśli nie chcesz w ogóle akceptować plików cookie lub chcesz zezwolić na używanie określonych plików cookie, zapoznaj się z przyciskiem Ustawienia Plików Cookie na dole strony, który pozwala ci kontrolować, które grupy plików cookie akceptujesz. Możesz również skorzystać z ustawień przeglądarki, aby wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie i usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji naszej witryny.

Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się na stronie: http://www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu która zawiera dalsze informacje na temat reklam behawioralnych oraz prywatności w sieci.

Jak długo będziemy przechowywać dane użytkownika?

Kiedy przetwarzamy dane dotyczące rejestracji konta, robimy to przez okres, gdy konto użytkownika jest aktywne, a użytkownik jest aktywnym użytkownikiem naszej witryny i maksymalnie przez okres sześciu lat po zaprzestaniu takiej aktywności.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy lub dla celów konkursu lub ankiety, przechowujemy je przez sześć lat od momentu ostatniej interakcji użytkownika z nami.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingowych lub za zgodą użytkownika, przetwarzamy je do momentu, aż użytkownik nie poprosi nas o zaprzestanie oraz przez krótki okres po tym wydarzeniu (aby umożliwić nam spełnienie próśb użytkownika). Rejestrujemy również fakt, że użytkownik poprosił nas o nieprzesyłanie ofert dla celów marketingu bezpośredniego ani nieprzetwarzanie jego danych, abyśmy mogli uszanować jego życzenie w przyszłości.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom. Będziemy odpowiednio aktualizować datę w górnej części niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Czasami możemy też w aktywny sposób informować użytkownika o określonych działaniach związanych z przetwarzaniem danych lub o znacznych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Mamy nadzieję, że będziemy mogli odpowiedzieć na pytania użytkowników dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane. W razie jakichkolwiek obaw z powodu sposobu, w jaki przetwarzamy dane, prosimy o kontakt z Menedżer prywatności danych pod dataprotection_pl@tempursealy.com.

Kontrolerem danych w odniesieniu do informacji na temat użytkownika jest Tempur Sealy Polska Sp. Z o.o., zarejestrowana w Polsce pod numerem 0000404568 z siedzibą pod adresem: ul. Sokalska 2, 54614 Wroclaw, Poland